DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL CES

10 Nov, 2017

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL CES

Pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională, părinţii/reprezentantul legal/ împuternicit, depun/depune personal la sediul CJRAE, la secretarul COSP (asistentul social al SEOSP), dosarul complet în două exemplare, cu următoarele documente:

 1. cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională (a se vedea anexa nr. 4);
 2. copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;
 3. copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 4. copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
 5. ancheta socială, cu valabilitate între 3 luni şi 6 luni (a se vedea anexa nr. 5);
 6. fişa medicală sintetică, cu valabilitate de 1 an (a se vedea anexa nr. 6);
 7. certificatul medical tip A5, cu valabilitate între 3 luni şi 4 ani;
 8. fişa de evaluare psihologică, cu valabilitate de până la 3 luni (a se vedea anexa nr. 7);
 9. fişa psihopedagogică, doar în cazul în care copilul este înscris într-o unitate de învăţământ, cu valabilitate de până la 6 luni; Fişa psihopedagogică este elaborată de cadrul didactic pentru învăţământ primar sau preşcolar sau de dirigintele clasei sau de alt profesor şi vizată de consilierul şcolar și de către profesorul itinerant sau de sprijin. (a se vedea anexa nr. 8);
 10. copie a foii matricole/adeverinţă care atestă rezultatele școlare și respectiv înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 11. copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională la reorientare.
 12. alte documente, precum:
 • împuternicire;
 • dovadă domiciliului în județul Brașov;
 • certificat deces părinte;
 • scrisori medicale și alte documente medicale;
 • hotărâre divorț (pentru a dovedi custodia copilului);
 • documente privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate;
 • recomandarea medicului specialist pe fișa medicală A5 cu specificația școlarizare la domiciliu;
 • recomandarea medicului specialist pe fișa medicală A5 cu specificația școlarizare în spital;
 • dovezi care atestă participarea la diverse terapii, activități educaționale suplimentare;
 • și alte documente, după caz.

Cererea prevăzută la lit a) poate fi descărcată, de pe site-ul CJRAE Brașov (https://www.cjraebrasov.ro/seosp) sau poate fi ridicată de la sediul CJRAE Brașov sau secretariatul unității de învăţământ la care este înscris copilul.

Documentele prevăzute la literele e) - h) se depun în original. În situaţia în care părinţii/reprezentanţii legali optează şi pentru încadrarea în grad de handicap, evaluările psihoeducaţionale efectuându-se concomitent sau ulterior acesteia, documentele menţionate se depun în copie, certificate „Conform cu originalul“ de către CPC de domiciliu.

 La reorientare, dosarul copilului va fi completat şi cu recomandarea Comisiei interne de evaluare continuă care va conţine observaţii şi recomandări, inclusiv privind forma de şcolarizare.

În cazul în care copilul are domiciliul în municipiul Braşov, atât la prima orientare cât şi la reorientare, cererea, semnată de părinţi/reprezentantul legal, împreună cu toate documentele solicitate pot fi depuse la CJRAE de către unitatea de învăţământ la care este înscris copilul şi la care este angajat responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, în condiţiile obţinerii acordului în scris al părinţilor/reprezentantului legal. în această situaţie conducerea unităţii de învăţământ se asigură că dosarul este completat cu toate documentele prevăzute.

În situaţia în care părinţii sunt divorţaţi cu custodie comună, cererea este semnată de ambii părinţi. Cererea se înregistrează la secretariatul COSP numai în condiţiile în care dosarul e complet cu toate documentele necesare.

            Dacă copilul este înscris într-o unitate de învăţământ de masă, o copie a certificatului împreună cu cererea părintelui, certificate conform cu originalul de către directorul CJRAE, vor fi transmise, în termen de trei zile lucrătoare de la emitere Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, în atenţia inspectorului şcolar pentru învăţământ special.

            Acesta distribuie fiecare copil orientat şcolar cu profesor itinerant şi de sprijin unităţii de învăţământ special care are arondată unitatea de învăţământ la care este înscris copilul, în funcţie de sediul acesteia. Arondarea se face în cadrul consiliului consultativ al specialităţii. Odată cu comunicarea în scris a hotărârii consiliului consultativ, va fi transmisă copia certificatului de orientare şcolară şi profesională şi copia după cerere.

        Pentru copiii care sunt înscrişi în unităţi de învăţământ din judeţul Braşov dar au domiciliul în altă localitate, părinţii au obligaţia de a transmite certificatul de orientare şcolară şi profesională, împreună cu informaţiile privind unitatea de învăţământ la care este înscris copilul, către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acestuia.

             În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea certificatului de orientare şcolară şi profesională, transmis de către COSP sau de către inspectorul şcolar pentru învăţământ special, unitatea de învăţământ care a desemnat responsabilul de caz va solicita în scris eliberarea unei copii a dosarului copilului.